แบบฟอร์มอาจารย์ลำดับ แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT
2 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่
3 แบบฟอร์มใบลาออก
4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
6 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
7 แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร
8 แบบขออนุญาตไปราชการ
9 แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562
10 ใบลาพักผ่อน
11 แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษา
12 ใบลากิจ ป่วย คลอด
13 คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน
14 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
15 แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ
16 เครื่องมือประเมิน สายสนับสนุน
17 เครื่องมือประเมิน สายวิชาการ